Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

iisus hristos2  Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (Matei 7, 21; 10, 32; 12, 50; 15, 13; 16, 17) și Dumnezeu adevărat (Ioan 10, 30; 17, 22), a doua Persoană din Sfânta Treime, alături de Dumnezeu Tatăl și de Duhul Sfânt, Cuvântul sau Logosul (Ioan 1, 1) întrupat pentru mântuirea neamului omenesc de la Duhul Sfânt și din Sfânta Fecioară Maria (Matei 1, 18, Luca 1, 35). Așa mărturisim în Simbolul credinţei (Crezul): „Și într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om”.

Iisus Hristos, Care a trăit pe pământ, este unicul Fiu al lui Dumnezeu. Deşi a trăit pe pământ ca om adevărat, El este, în acelaşi timp, Fiul lui Dumnezeu. Aşa li S-a descoperit întâi prin Duhul Sfânt Apostolilor, care, prin gura lui Petru, au mărturisit: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 16). Acest adevăr a fost întărit şi de Mântuitorul Hristos: „Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri” (Matei 16, 17). De fapt, în cuvintele lui Petru descoperim mărturia tuturor celorlalţi ucenici, dar şi convingerea fiecărui creştin din această lume. Noi credem şi mărturisim că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a înviat din morţi şi Mântuitorul sufletelor noastre.

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae afirma că Sfânta Scriptură este „Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Care S-a tălmăcit pe sine în cuvinte, în lucrarea Lui de apropiere de oameni pentru ridicarea lor la El, până la întruparea, învierea şi înălţarea Lui ca om. Scriptura redă ceea ce continuă să facă Fiul lui Dumnezeu cu noi din această stare de Dumnezeu şi om desăvârşit, deci Scriptura tălmăceşte lucrarea prezentă a lui Hristos”.

Biserica mărturiseşte că Iisus Hristos este Domnul, Fiul lui Dumnezeu. Această mărturisire se bazează pe recunoaşterea unui fapt central, şi anume că în Iisus Hristos Îl vom întâlni pe Dumnezeu şi că El este Mântuitorul nostru.
Pr. Ciprian Florinn Apetre
ziarullumina.ro