Acatistul Maicii Domnului – Grabnic-Ajutătoare

Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava […]

Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile
noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împăraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dăne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Troparul

Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toţi cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – şi să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credinţă zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară ceea ce te-ai numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare.

Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Icosul 1:
Cetele îngerilor cu smerenie iţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru!
Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă iţi zicem:

Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate; Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor; Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii; Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri; Bucură-Te, rău pururea curgător al minunilor; Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi; Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri; Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi; Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi; Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 2:
Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, şi mulţimea minunilor Tale pe care le-ai arătat şi le arăţi prin
Sfintele Tale icoane care ca nişte stele de Dumnezeu luminate ai înfrumuseţat toată lumea ortodoxă – te rugăm pe tine cu dragoste ceea ce ai înălţat neamul omenesc prin bunăvoinţa Ta şi ne închinăm Prea Cinstitului Tău Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:
Arătând înţelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotărî prin sorţii pământeşti să
proslăveşti icoana Ta de la Sfântul Munte Athos pe care însăţi – Grabnică ajutătoare – ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la dânsa, pentru ca toţi văzând-o, cu cântări să Te laude aşa:

Bucură-Te, Maică milostivă faţă de noi toţi înaintea lui Hristos; Bucură-Te, locaş al Duhului Sfânt; Bucură-Te, arătarea dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni; Bucură-Te, înălţarea neamului omenesc; Bucură-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul; Bucură-Te, ceea ce eşti mai mare decât Sfânta Sfintelor; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul vieţii; Bucură-Te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare; Bucură-Te, hrănitoarea Hrănitorului lumii; Bucură-Te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui; Bucură-Te, care prin rugăciunile Tale aşteptăm a primi moştenirea cerească; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 3:

Văzând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel ce umbla cu necuviinţă înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea şi slăbănogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca nimeni să nu îndrăznească a defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvună a binevoirii Tale, cu milostivire ai dăruit-o întregului Munte Sfânt al Athosului pentru ca toţi locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Tine, Dumnezeu Cuvântul: Aliluia!

Icosul 3:

Având nemărginită iubire de oameni, răscumpăraţi prin sângele Fiului Tău şi Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăinţa trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire şi i-ai dăruit vindecare de orbire şi slăbănogire,pentru ca neîncetat să-Ţi slujească Ţie şi să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare zicând aşa: Bucură-Te, odrăslirea Sfântă a lui Ioachim şi Ana; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul şarpelui celui de demult; Bucură-Te, cea prea binecuvântată între femei; Bucură-Te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor noastre; Bucură-Te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea; Bucură-Te, ceea ce între amândouă acestea Te-ai păstrat fără prihană; Bucură-Te, ceea ce eşti marea minune a lumii întregi; Bucură-Te, mirarea tuturor neamurilor pământului; Bucură-Te, îndreptarea celor ce greşesc; Bucură-Te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc; Bucură-Te, pedepsitoare care nu ţii minte răul, nerăzbunătoare-o; Bucură-Te, întelepţitoare cu inima bună; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 4:

Scăpând de furtunile vieţii şi adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele Athos, cei adunaţi acolo aflau mângâiere bine făcătoare şi ajutor dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni şi râuri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toţi aceia care în pustiurile Athosului voiesc să dobândească mântuire preamărind îndurările Tale de Maică, cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:
Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Stăpâna, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnică
ajutătoare a tuturor care cu credinţă şi cu dragoste aleargă către făcătorul de minuni Chipul Tău şi primind de la El întelepţire în nepăsările lor şi luminarea ochilor lor sufleteşti, strigă Ţie din tot sufletul cu mulţumire:

Bucură-Te, ceea ce prin pedeapsă vremelnică înţelepteşti pe cei nepăsători; Bucură-Te, ceea ce primeşti cu milostivire pocăinţa de la cei ce păcătuiesc; Bucură-Te, ceea ce îndrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciţi; Bucură-Te, ceea ce îndreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufleteşti; Bucură-Te, ceea ce cu dragoste dojeneşti pe cei ce stăruie în nepăsare; Bucură-Te, ceea ce prin amarul suferinţelor trupeşti îi izbăveşti de chinurile veşnice; Bucură-Te, ceea ce potoleşti valurile şi frământările patimilor; Bucură-Te, ceea ce întinzi o mana de ajutor celor ce se prăpădesc; Bucură-Te, nădejdea celor fără nădejde; Bucură-Te, bucuria celor întristaţi; Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi; Bucură-Te, ocrotirea celor orfani; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 5:

Auzind vieţuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ţi-au zidit Ţie – Grabnică ajutătoare – o biserică lângă Arhondaric, unde se afla icoana Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioară şi care mângâie pe toţi credincioşii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriţii, care după datorie Te lăudam şi cântam Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:
Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoana – Grabnic ajutătoare – toţi vieţuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu, Maica Domnului, tuturor le dai după trebuinţa fiecăruia, neîmpuţinat, darurile milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulţumire să-Ţi cânte Ţie:

Bucură-Te, Maica milostivirii şi a îndurărilor; Bucură-Te, masa însufleţită a Atotţiitorului; Bucură-Te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-Te, cămara zămislirii celei fără de sămânţă; Bucură-Te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup; Bucură-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-Te, privelişte prea dorită a celor cuvioşi; Bucură-Te, bucuria dumnezeiască a postitorilor; Bucură-Te, veselia liniştită a pustnicilor; Bucură-Te, nădejdea puternică a monahilor; Bucură-Te, ceea ce biruieşti legiunile de demoni; Bucură-Te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii oamenilor; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti Condacul 6:Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile Tale, Prea Binecuvântată Maică a Domnului nostru şi luminat se înfrumuseţează cu mulţimea icoanelor tale, printre care icoana Ta numită “Grabnic Ajutătoare”, ca o lună plină străluceşte cu raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulţimea darurilor Dumnezeieşti şi făcându-ne pe noi să cântam, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a proslăvit pe Tine: Aliluia!

Icosul 6:
Prin icoana Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina mântuirii tuturor celor
care rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor, şi pe acesta ai numit-o: Grabnica ajutătoare pentru ca cei ce se roagă înaintea ei cu credinţa şi umilinţa sufleteasca, să-Ţi cânte Ţie:

Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele; Bucură-Te, tunet care înfricoşezi pe cei ce se leapădă de Tine; Bucură-Te, adăpostirea lina a celor obosiţi de zbuciumul marii vieţii; Bucură-Te, liman neînviforat al celor ce sunt tulburaţi de valurile patimilor; Bucură-Te, propovăduirea spre curăţia sufletească a celor tineri; Bucură-Te, acoperământ şi apărare a fecioriei; Bucură-Te, ceea ce înmoi împietrire a inimii; Bucură-Te, ceea ce minunat încălzeşti răceala sufletului; Bucură-Te, ceea ce pe calea mântuirii îndreptezi pe cei credincioşi; Bucură-Te, ceea ce-i îndreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc; Bucură-Te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoşii; Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 7:

Vrând să araţi marea Ta iubire faţă de neamul omenesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulţit locaşurile monahiceşti, ca toţi cei ce sunt înviforaţi de deşertăciunile lumeşti să poată afla acolo liman lin şi binefăcător pentru mântuire şi ajutaţi de Tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte, împreună cu Sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 7:

Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunata proslăvire a Sfintei Tale icoane – Grabnică ajutătoare – nu numai monahilor din Muntele Athos, ci şi tuturor drept slăvitorilor creştini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, ca toţi să-Ţi cânte:

Bucură-Te, Maica Dumnezeului Nostru;
Bucură-Te, ceea ce înainte şi după naştere eşti Fecioară;
Bucură-Te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile; Bucură-Te, ca Ţi-a făcut Ţie mărire Cel Puternic; Bucură-Te, ca a căutat spre smerenia Ta, Domnul; Bucură-Te, ca a binevoit asupra bunătăţii Tale, Împăratul împăraţilor; Bucură-Te, fiica binecuvântată a Tatălui Ceresc; Bucură-Te, Născătoarea cea fără o cunoaştere bărbătească a Fiului Celui mai înainte de veci; Bucură-Te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt; Bucură-Te, comoara tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc; Bucură-Te, înfrumuseţare a lumii de sus; Bucură-Te, apărătoarea lumii de jos; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!
Condacul 8:

Călători şi trecători suntem noi pe pământ şi, după cuvântul Apostolului, neavând aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mâhnirile şi necazurile noastre, dacă nu către Tine, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci miluieşte-ne pe noi cei singuratici şi lipsiţi de ajutor şi primeşte-ne în veşnicele locaşuri – Adăpostitoarea noastră – ca noi cu bucurie să cântam întru slava cerească Împăratului Ceresc, Hristos: Aliluia!

Icosul 8:

Tuturor credincioşilor le este mângâietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfântă Stăpână, în care Te vedem ţinând în braţe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilinţă, ca Ziditorului şi Dumnezeului nostru, iar Ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă Îţi zicem: Bucură-Te, pururea Fecioară, care ai fost învrednicită de buna vestire a Arhanghelului Gavril; Bucură-Te, mireasă pururea Fecioară; Bucură-Te, Maica Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor; Bucură-Te, tron însufleţit al Ziditorului cerului şi al pământului; Bucură-Te, porumbiţă blândă; Bucură-Te, mieluşeaua fără de prihană; Bucură-Te, pahar care reverşi bucurie; Bucură-Te, vas nesecat al apei vieţii celei fără de moarte; Bucură-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos; Bucură-Te, căci prin Tine duhoarea patimilor noastre se îndepărtează; Bucură-Te, căci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-Te, căci prin Tine ne-am învăţat a ne închina Dumnezeului în Treime; Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 9:

Toate neamurile Te fericesc pe Tine după cuviinţă, Născătoare de Dumnezeu, căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară vieţuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, căci locul acelal-ai însemnat printr-o deosebită bunăvoinţă, săvârşind mulţime de minuni şi revărsând milele Tale cele bogate asupra celor ce sălăşluiesc acolo, ca ei cu mulţumire să cânte prin Tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Înţelepţii cei mândrii de înţelepciunea lor nu pot să priceapă taina pururea Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea celor suferinzi şi spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi, mărturisindu-te pururea Fecioară cu toată credinţa şi fără de îndoială, ne închinăm icoanei Tale Sfinte şi Îti zicem acestea: Bucură-Te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioşi; Bucură-Te, lauda cea de cinste a celor credincioşi; Bucură-Te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut; Bucură-Te, ceea ce în timpul naşterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat; Bucură-Te, Maică şi Fecioară, Prea Binecuvântată; Bucură-Te, Născătoare de Dumnezeu proslăvită; Bucură-Te, lauda fecioarelor; Bucură-Te, bucuria neîncetată a maicilor; Bucură-Te, Una fără de prihană şi Una între femei; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit – Zdrobitorul capului şarpelui; Bucură-Te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoşii cei căzuţi; Bucură-Te, ceea ce prin naşterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti! Condacul 10:Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi şi ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru:“Sa fie muntele acesta totdeauna locuinţa monahilor”, mângâindu-l cu făgăduinţă bună că vei fi ajutătoarea tuturor celor ce îşi vor petrece viaţa acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu, dăruindu-le cele de cuviinţă şi izbăvindu-l de toate necazurile ca neîncetat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Zid de apărare eşti Fecioară pentru toţi monahii drept credincioşi, păstrătorii fecioriei şi a curăţiei! Pentru aceasta ai hotărât ca Muntele Athos ales de Tine, să fie neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi să vieţuiască acolo fără ispita păcatului, punându-şi în Tine singură lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, şi să cânte Ţie unele ca acestea: Bucură-Te, floare neveştejită a curăţiei; Bucură-Te, crin câmpenesc al curăţiei; Bucură-Te, sfeşnic purtător de lumina cerească care luminezi pe râvnitorii curăţiei; Bucură-Te, scriptură a înţelepciunii Dumnezeieşti, care înţelepţeşti pe păstrătorii fecioriei; Bucură-Te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce îşi petrec viaţa după Dumnezeu; Bucură-Te, acoperitoarea şi apărătoarea locuitorilor şi pustnicilor Muntelui Athos; Bucură-Te, ceea ce reverşi bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amărâte; Bucură-Te, hrănitoarea cea bună a fecioarelor şi a orfanilor celor fără de mamă; Bucură-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulceşti cetele cele feciorelnice; Bucură-Te, puternică ajutătoare în greaua luptă cu patimile trupeşti; Bucură-Te, neadormită supraveghetoare a aşezămintelor celor monahiceşti; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 11:

Smerita noastră cântare ce Ţi-o aducem din plinătatea dragostei şi a osârdiei, n-o trece cu vederea, PreaCurată, şi nu Te întoarce de la noi, cei întinaţi cu multe păcate, şi ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curăţim prin pocăinţă şi să sporim în viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Tine ajutătoare şi îndrumătoare în stăruinţă ca, după vrednicie şi dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 11:

Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit străluceşte prin razele minunilor tale şi pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmaşă cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru aceasta ne bucurăm şi noi păcătoşii având un astfel de zălog al Bunăvoinţei Tale faţă de noi. Grabnică ajutătoare cu mulţumire strigăm Ţie: Bucură-Te, raza a soarelui ce nu apune; Bucură-Te, aurora zilei cele neînserate; Bucură-Te, ceea ce ai răsărit dimineaţa mântuirii noastre; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre; Bucură-Te, ceea ce împlineşti dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce în scârbe şi în necazuri te grăbeşti spre ajutorul nostru în bine; Bucură-Te, Rai închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească; Bucură-Te, ceea ce din plinătatea Ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere; Bucură-Te, ceea ce răcoreşti văpaia patimilor noastre; Bucură-Te, ceea ce cu osârdie dai o binefăcătoare stare sufleteasca celor ce o caută; Bucură-Te, ceea ce mult iubeşti pe toţi cei în curăţia fecioriei vieţuiesc; Bucură-Te, ceea ce prin vise şi vedenii cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 12:

Harul lui Dumnezeu care sălăşluieşte în Sfânta Ta icoană, numită de Tine – Grabnică ajutătoare – Stăpână,atrage către ea pe toţi cei întristaţi şi împovăraţi şi nu deşerţi se întorc ei de la acest izvor al milelor şi îndurărilor Tale Născătoare de Dumnezeu! în scârbe – bucurie, în năpaste – apare, în boli – vindecare fără plată primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfântă Născătoare de Dumnezeu, şi cu mulţumire cânta datatorului de bine Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Cântând minunile Tale, Stăpână, şi mare mila Ta faţă de neamul omenesc, ştim ca nevrednici suntem să Te preamărim pe Tine, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre nemărginită milostivirea Ta, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Ţie cântările acestea:

Bucură-Te, adăpostirea lină a celor care se nevoiesc în bună cinstire;
Bucură-Te, prea dulce convorbire a celor tăcuţi;
Bucură-Te, bucurie binefăcătoare a celor ce vieţuiesc prin munţi şi prin pustietăţi; Bucură-Te, tainica întelepţire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locuiesc în lumea aceasta; Bucură-Te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor ce se pocăiesc; Bucură-Te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos; Bucură-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta; Bucură-Te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înţelepţit de Dumnezeu prin arătarea Ta; Bucură-Te, ceea ce mulţi cuvioşi ai Athosului l-ai proslăvit cu slavă cerească; Bucură-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai arătat; Bucură-Te, vindecătoarea fără plată a trupurilor noastre; Bucură-Te, călăuzitoarea sufletelor noastre către Împărăţia cea prea înaltă; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!
Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O! Cea de toţi cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru icoana Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primeşte cu milă această putină rugăciune a noastră, pe care ţi-o aducem cu osârdie, cu credinţă şi cu dragoste, şi roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena cea de foc, de întunericul cel de nepătruns şi de munca cea veşnică! Ca prin mijlocirea Ta să moştenim Împărăţia Cerurilor şi să ne învrednicim cu Sfinţii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1:
Cetele îngerilor cu smerenie îţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă îţi zicem:

Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate; Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor; Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii; Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri; Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor; Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi; Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri; Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi; Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

si  Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfânta, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceeace rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

RUGACIUNE:

Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră şi Te-ai arătat ca o mare a darurilor Dumnezeieşti şi râupururea curgător al minunilor şi reverşi bunătăţi celor ce cu credinţă aleargă către Tine! Cazând înaintea Chipului Tău cel Minunat, ne rugăm Ţie prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână! Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate şi grăbeşte a împlini rugăminţile noastre pe care le aducem Ţie Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere şi mântuire pentru fiecare rânduindu-le. Cercetează cu harul Tău Prea Milostiva Stăpână pe robii Tai şi dăruieşte celor înviforaţi linişte, celor legaţi slobozire şi pe toţi mângâie, care sunt întristaţi de felurite necazuri! Izbăveşte, Prea Milostivă Stăpână, toate oraşele şi satele de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de foc,de sabie, şi de orice altă nenorocire sau pedeapsă vremelnică sau veşnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mânia lui Dumnezeu! Slobozeşte pe robii Tăi de slăbănogire sufleteasca, de tulburarea patimilor şi a căderilor în păcat, ca fără împiedicare, vieţuind în veacul acesta, întru toată bună cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăţi prin Harul şi iubirea de oameni ale Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, căruia să cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Amin!