Acatistul Sfântului Ierarh Andrei Criteanul

Condacul 1

Prăznuiește astăzi întreaga creștinătate strălucitul praznic al pomenirii tale celei de lumină purtătoare, chemând la sine toată latura creștinească; și se bucură, căci a dobândit vistierie mare, prin dumnezeieştile tale cântări și laude, părinte Andree, cele cu dulceaţă alcătuite. Pentru aceasta, toţi grăim către tine: nu înceta să te rogi pentru noi toţi, care cu mulțumire strigăm ție: Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Icosul 1

Prin limba ta cea insuflată de Dumnezeu, Duhul Sfânt a grăit Bisericii lui Hristos, arătând credincioșilor în veci puterea mântuitoare a dreptei credințe, Andree, părinte cuvioase! Pentru aceea, într-un cuget îți strigăm ție:
Bucură-te, păstor dumnezeiesc;
Bucură-te, ierarh atotînțelept;
Bucură-te, vlăstar de Dumnezeu sădit al Damascului;
Bucură-te, lauda dăruită de Dumnezeu insulei Creta;
Bucură-te, gură mișcată de Duhul Sfânt care ai izvorât învățături de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, liră bine viersuitoare a cântărilor de miere curgătoare;
Bucură-te, sfânt organ cu bună glăsuire al Bisericii;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 2

Din patimi, din primejdii și nevoi, din tot felul de ispite, de boli și nenorociri, păzește-ne nevătămați cu rugăciunile tale, Andree părinte. Și stând în ceruri împreună cu corurile cele netrupești ale sfinților, nu ne uita pe noi, cei care cu credință alergăm la tine, ca să te rogi către Domnul pentru noi, cei ce cântăm: Aliluia!

Icosul 2

Prin calda ta rugăciune și harul luminos, cu dragoste ai alcătuit stihirile de pocăință; vino și întru întâmpinarea rugăciunilor credincioșilor care se roagă ție cu credință și cer să îi izbăvești din felurite patimi și dureri, și din toată deznădejdea, din furtuna și toată nenorocirea, pe cei care aleargă la curată rugăciunea ta pururea și care te laudă pe tine așa:
Bucură-te, propovăduitor al pocăinței celei adevărate;
Bucură-te, dreptarul cuvioasei nevoințe;
Bucură-te, temelie neclintită a credinței;
Bucură-te, icoană a desăvârșitei petreceri;
Bucură-te, luminător al învățăturii celei duhovnicești;
Bucură-te, propovăduitor și cântăreț al pocăinței;
Bucură-te, călăuzitor inimilor și cugetelor tuturor credincioșilor;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 3

Te-ai arătat propovăduitor și cântăreț al pocăinței, călăuzind inimile și cugetele tuturor credincioșilor, ocrotitorule al celor ce se pocăiesc, lauda credincioșilor celor din Creta și întărirea lor, părinte. Mântuiește, sfinte Andrei, pe toți cei ce aleargă cu dor la acoperământul tău, ca la unul care ai dobândit har cu îmbelșugare de la Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 3

Întărindu-ți pașii gândului pe piatra dragostei lui Hristos, părinte, nicicum nu te-ai clătinat de suflarea vânturilor celor potrivnice. Pentru aceasta, strigăm către tine: 
Bucură-te, că în biserici și astăzi se cântă cântările tale, Sfinte;
Bucură-te, că ele străpung inimile tuturor credincioșilor și le veselesc;
Bucură-te, că noi, cântând cu evlavie Canonul tău cel Mare, nădejde dobândim;
Bucură-te, că prin el suntem aduși la pocăință cu multă străpungere;
Bucură-te, că pe tine, Sfinte Părinte Andree, te fericim; 
Bucură-te, că ai lăudat pe Domnul Hristos și pe Născătoarea de Dumnezeu; 
Bucură-te, Andrei preaînțelepte, că îi veselești pe credincioși prin cântările  tale;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 4

Mare păzitor te-am dobândit pe tine noi, credincioșii, și la acoperământul tău alergăm, înțelepte, știindu-te pe tine ajutor și acoperitor, strălucind pe pământ cu feluritele tale minuni, Părinte, alungând întunericul patimilor și micșorând întunecarea demonilor. Pentru aceea, izbăvește-ne pe noi și ne ocrotește o, Andree, cu rugăciunile tale către Domnul, căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 4

Nu înceta, o, Părinte, să mijlocești către Domnul pentru noi, cei care pururea cerem ajutorul tău, căci ție ți s-a dat de la Dumnezeu să împlinești cererile credincioșilor. Drept aceea, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel care ne izbăvești din toată furtuna vieții și din toată întristarea;
Bucură-te, izbăvitorule din toată nenorocirea și nevoia;
Bucură-te, că ne ești sprijin tare atunci când ne rugăm ție;
Bucură-te, preacinstite Părinte, care liniștești în pace toată viața noastră; 
Bucură-te, ajutorul grabnic al celor ce te cinstim pe tine din tot sufletul și cerem mijlocirea ta;
Bucură-te,  cel ce cu înțelepciune ai păstorit turma ta cea din Creta;
Bucură-te, că ai dus-o pe aceasta la pășunea mântuirii; 
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 5

Cu canoanele și cântările tale, sfinte Andree, ai strălucit în Biserica lui Hristos și ai veselit inimile credincioșilor, chemat fiind să-i izbăvești grabnic pe cei ce sunt în primejdii și în tot felul de necazuri. Roagă-te, cuvioase Andree Domnului, pentru noi care Îi cântăm neîncetat: Aliluia!

Icosul 5

Toată dorirea ta punând-o în Domnul, te-ai făcut pe sineți, Părinte, organ al Duhului Sfânt: ai îndestulat pe săraci, ai tămăduit pe bolnavi, părinte orfanilor te-ai făcut, toată Creta ai umplut-o de minuni, fericite, și toată Biserica ai împodobit-o cu cuvintele și cu cântările tale; de aceea, ție îți cântăm, Părinte Andree, unele ca acestea:
Bucură-te, prietenul cel adevărat întru Hristos;
Bucură-te, că ne pomenești și pe noi înaintea Lui, cei ce te cinstim pe tine;
Bucură-te,  că poți să ne ajuți pe calea mântuirii prin părinteasca ta purtare de grijă;
Bucură-te, cel care nu treci cu vederea pe cei ce ne rugăm ție din suflet;
Bucură-te, slobozitor din tot felul de dureri ale sufletului;
Bucură-te, că tu ești ocrotitorul nostru neadormit;
Bucură-te, doctor și tămăduitor al celor bolnavi;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 6

Pe doctorul, pe ocrotitorul și izbăvitorul credincioșilor celor din primejdii, pe păstorul Cretei, pe Andrei cuvântătorul de Dumnezeu, să-l rugăm toți ca să fim izbăviți din chinuri, din rele întâmplări și din boli. Și astfel să putem cânta pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Arhiereu al Cretei, dar ocrotitor și mijlocitor al lumii ești, pentru aceea Biserica te laudă pe tine, Andree. Cu rugăciunile și mijlocirile tale, izbăvești o, Părinte, din multe primejdii, sminteli și nenorociri pe cei ce cad la tine cu credință. Dăruiește-ne plinirea cererilor noastre prin purtarea ta de grijă părintească și păzește-i pe toți cei ce sărută sfântă icoana ta și îți cântă:
Bucură-te, cârmuitorul cel bun; 
Bucură-te, milostiv ierarh, ocrotitorul tuturor credincioșilor care se pocăiesc cu evlavie;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce se roagă ție cu credință;
Bucură-te, Arhipăstorule al Cretei, care tămăduiești  sufletele noastre;
Bucură-te,  acoperământ tare și păzitor al celor ce cântă Canonul cel Mare;
Bucură-te, fluierul dumnezeiesc al dreptei credințe; 
Bucură-te, psaltire desfătată a Bisericii;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 7

Gândul tău fiind împodobit cu Dumnezeieştile însuflări, părinte Andree, vrednicule de minune, te-ai arătat tuturor, stea cu totul luminoasă, luminând totdeauna cu minuni, pe credincioşii care te laudă pe tine și cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Ai deschis vistieria cea bună a inimii tale și ai scos dintr-însa cuvinte bune, pline de darul Duhului Sfânt. Pentru aceea, cu înțelepciune, cu pricepere și cu dumnezeiască insuflare, ai alcătuit cărți prin care te-ai arătat ritor iscusit și sfințit cuvântător insuflat de Dumnezeu. Iar noi îți cântăm așa:
Bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire;
Bucură-te, că ai lăudat strălucit pe Preacurata Maică a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că a lăuda Sfânta și de viață făcătoarea Cruce a Mântuitorului te-ai învrednicit;
Bucură-te, că a lăuda încă și alte stăpânești praznice ai fost tocmit;
Bucură-te, că pe lângă acestea, a lăuda și pe unii sfinți ai ajuns;
Bucură-te, că ai alcătuit cu mult meșteșug în versuri și muzică multe canoane și tropare;
Bucură-te, că prin acestea  luminezi praznicele și îndemni pe creștini la pocăință, la dumnezeiasca veselie și bucurie;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 8

Nu numai cu cuvintele tale ai împodobit păstoria ta și ai veselit orice Biserică a creștinilor, ci și cu lucruri și cu isprăvi de mare cuviință. Iar noi cu mulțumire îți strigăm ție: Aliluia!

Icosul 8

Ca un ierarh dumnezeiesc, preafericite, luptându-te păstoreşte, ai alungat de la biserica strămoșească năvălirile vrăjmașilor răpitori, ca unul care porți numele bărbăţiei, Sfinte Andree. Pentru aceea, noi îți cântăm:
Bucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne lăudăm acum cu învăţăturile tale;
Bucură-te, că ne îndulcim cu cântările cele de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, că luminându-te cu raza Dumnezeiescului Duh, preasfinţite, ai lăudat cetele sfinţilor;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de pecetea vieţuirii sfinte, Părinte Andree, grăitorule de cele dumnezeieşti;
Bucură-te, că ai avut cuvântul împodobit cu viaţa, arătându-te dreptar al teologiei celei adevărate;
Bucură-te, că prin cuvânt ne-ai descoperit slava Prealăudatei Treimi;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 9

Ai purtat grijă de mireni, învățându-i să aibă dragoste și râvnă către Dumnezeu, iar nu către trup și către lume; să defaime dezmierdările cele lumești, iar poruncile lui Dumnezeu să le păzească și să se nevoiască pentru mântuirea lor. Pentru aceasta, pururea te lăudăm, părinte Andree, și lui Dumnezeu îi cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Pe cei tineri îi înveți ca pe niște copii, iar pe cei bătrâni îi înțelepțești. Pe cei păcătoși îi întorci la pocăință și dai nădejde de mila lui Dumnezeu celor ce se pocăiesc. Îndemni la nevoințele faptelor bune pe cei ce se nevoiesc. Pe cei ce sunt luptați, îi ajuți; pe cei ce se află în primejdia căderii în păcat, îi sprijini; pe cei căzuți îi ridici. Pentru aceasta și noi îți strigăm:
Bucură-te, grabnic ajutătorule;
Bucură-te, că celor neputincioși le dai putere;
Bucură-te, celor întristați, mângâiere;
Bucură-te, celor deznădăjduiți, ridicare;
Bucură-te, văduvelor părtinitor;
Bucură-te, sărmanilor, tată; 
Bucură-te, celor săraci, vistierie; celor flămânzi, hrană și celor goi îmbrăcăminte; 
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 10

Precum Domnul se va face în veacul ce va să fie, lumină sfinților, viață, slavă, hrană, îmbrăcăminte și bucurie, tot în acest chip, prin viețuirea întru Hristos, te-ai făcut și tu, Sfinte Andree, tuturor celor care aleargă la Dumnezeu. Pentru care noi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Cei ce ne lăudăm acum cu învăţăturile tale şi ne îndulcim cu cântările cele de Dumnezeu insuflate, cinstim pomenirea ta, Sfinte Andree, Preafericite, strigând ție:
Bucură-te, preasfinţite;
Bucură-te, preaînţelepte;
Bucură-te, glasul dumnezeieștilor cuvinte;
Bucură-te, că ai stins tulburarea patimilor şi ai ajuns la viaţa nepătimirii;
Bucură-te, că ţi-ai luminat viaţa cu strălucirea faptelor;
Bucură-te, că acum se veseleşte Ierusalimul, căci te-a trimis în lume luminător cu multă lumină, pe tine, fericite;
Bucură-te, cântarea cea nouă în biserica cuvioşilor;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 11

Privind neabătut la înălțimea cunoașterii și scrutând adâncul fără fund al înțelepciunii, ai împodobit lumea cu învățăturile tale, părinte Andree, pentru aceea, roagă-L pentru noi pe Hristos să se mântuiască sufletele noastre, ierarhule al Cretei, ca să cântăm așa: Aliluia! 

Icosul 11

Lipsindu-te de toată grija cea lumească, te-ai pătruns de dumnezeiasca cugetare, nevoindu-te cu postiri, cu privegheri și cu lacrimi. În acest chip s-a curățit trupul tău, s-a sfințit sufletul și s-a luminat mintea, și asemănându-te lui Dumnezeu, te-ai unit tăinuit cu Dânsul și ai dobândit arvuna bunătăților cerești. Pentru aceasta, îți strigăm:
Bucură-te, cel care ai sfărâmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale;
Bucură-te, că ai ajuns la măsurile cele desăvârșite ale faptei bune;
Bucură-te, cel înțelepțit în lucrarea virtuților și în cuvintele insuflate de Duhul Sfânt;
Bucură-te, părinte hrănitor al sărmanilor;
Bucură-te, cel vrednic de toate minunile;
Bucură-te, că ai ajuns mitropolit în vestita insulă a Cretei;
Bucură-te, că ai ajuns păstor și dascăl al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 12

Cu dumnezeiască cuviinţă rânduind faptele bunătăţii, Preafericite Andree, ai lăudat nevoinţele sfinţilor Bisericii. Acum și noi îți înălțăm ție rugăciuni de laudă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Vestirea cuvintelor tale, frumuseţea şi curăţia dogmelor s-au răspândit peste tot pământul, Sfinte Andree, Fericite. Pentru aceasta, cu diadema bunei cuviinţe te-a încununat Hristos, Împăratul tuturor, iar noi îți cântăm:
Bucură-te, înger pământesc care ne ajuți la dobândirea vieții celei veșnice;
Bucură-te, că îndulcindu-te întru unirea cea dumnezeiască, de strălucirea Luminii celei neajunse te-ai împărtășit;
Bucură-te, tăinuitorule al lucrurilor dumnezeiești;
Bucură-te, că păzeşti de primejdii acum, prin rugăciunile tale, pe cei ce cu dragoste şi cu râvnă săvârşesc sfinţită pomenirea ta;
Bucură-te, că te veseleşti în ceruri cu cetele celor fără de trup;
Bucură-te, căci te-ai arătat propovăduitor preaales al credinţei celei adevărate;
Bucură-te, grăitorule de cele descoperite ție de la Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Condacul 13

O, Părinte Andree, săvârşind astăzi sfinţită pomenirea ta, ca o zi de praznic plină de veselie, cu credinţă grăim ţie; cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, izbăveşte-ne pe noi toţi de primejdiile vieţii și de uneltirile celui viclean, ca să putem cânta pururea: Aliluia! (de trei ori).

Apoi, Icosul 1

Prin limba ta cea insuflată de Dumnezeu, Duhul Sfânt a grăit Bisericii lui Hristos, arătând credincioșilor în veci puterea mântuitoare a dreptei credințe, Andree, Părinte cuvioase! Pentru aceea, într-un cuget îți strigăm ție:
Bucură-te, păstor dumnezeiesc;
Bucură-te, ierarh atotînțelept;
Bucură-te, vlăstar de Dumnezeu sădit al Damascului;
Bucură-te, lauda dăruită de Dumnezeu insulei Creta;
Bucură-te, gură mișcată de Duhul Sfânt, care ai izvorât învățături de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, liră bine viersuitoare a cântărilor de miere curgătoare;
Bucură-te, organ sfânt cu bună glăsuire al Bisericii;
Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc!

Condacul 1

Prăznuiește astăzi întreaga creștinătate strălucitul praznic al pomenirii tale celei de lumină purtătoare, chemând la sine toată latura creștinească; și se bucură, căci a dobândit vistierie mare, prin dumnezeieştile tale cântări și laude, părinte Andree, cele cu dulceaţă alcătuite. Pentru aceasta, toţi grăim către tine: nu înceta să te rogi pentru noi toţi, care cu mulțumire strigăm ție: Bucură-te, Părinte Andree, om ceresc și înger pământesc! 

Rugăciune către Sfântul Ierarh Andrei Criteanul

O, Părinte Andree, vas ales al luminărilor celor de taină și al darurilor celor nematerialnice ale Mângâietorului ți-ai făcut sufletul prin viețuirea fără prihană, părinte, și ai strălucit în Biserică precum un soare luminos, luminând mulțimile credincioșilor cu razele virtuților și cu lumina învățăturilor și cu fulgerele laudelor duhovnicești și al cântărilor tale, ducându-ne pe noi la lumina cea adevărată a vieții celei în Hristos ca să ne facem și noi fii ai luminii. Te lăudăm pe tine, Cuvioase Andree, ca pe un ierarh de un chip cu Dumnezeu și învățător al tainelor celor de sus și adevărat iconom al feluritului har al Duhului. Cine va putea spune învățăturile tale, ierarhe al Domnului, piatra de temelie a Cretei, Andree, de Dumnezeu fericite? Căci ai răsunat ca o alăută și i-ai învățat pe toți să cinstească pe Hristos în două firi, ca Dumnezeu și om desăvârșit, pătimind cu trupul, dar cu dumnezeirea rămânând nepătimitor.

Părinte Andree, tu ești țarina aleasă a sădirii lui Hristos, brazda multroditoare a arăturii Aceluia, pământul udat tainic cu tainicile picături ale dumnezeieștilor cuvinte, tu ești mlădița sădită de Dumnezeu a viței celei cuvântătoare a Bisericii care pârguiești strugurii copți ai propovăduirii, limba cea de Dumnezeu grăitoare, gura cea fără de tăcere a teologiei, tăblița scrisă de Dumnezeu a cereștilor cuvinte. Pentru aceea, și acum bucurându-ne, noi clerul, călugării și credincioșii, să te cântăm după vrednicie, izbăvește-ne de tot răul acestei vieți, învață-ne să ne pocăim și ajută-ne să dobândim smerenia și dragostea cea întru Hristos, Domnul nostru. Amin!