Învierea vieții

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Patra, Cap. 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 401

„Dar va spune poate cineva, îndreptându-şi ochiul înțelegerii spre învierea celor adormiți: Cei ce n-au primit credința în Hristos şi nu s-au făcut părtaşi ai Lui nu vor învia în vremea învierii? Dar aceasta ce înseamnă? Nu va reveni la viață toată creația căzută în moarte? Vom răspunde la aceasta: Va reveni la viață tot trupul. Căci cuvântul prorocesc prevesteşte că toți morții se vor scula. Fiindcă socotim că taina învierii lui Hristos se va extinde la toată umanitatea şi credem că în El, ca în Cel dintâi, s-a eliberat de stricăciune toată firea noastră. Şi toți vor învia, după asemănarea Celui sculat pentru noi şi Care îi are în Sine pe toți întrucât este om. Şi precum în primul om zidit s-au închis toate în moarte, aşa în Cel dintâi zidit iarăşi pentru noi, vor reveni toate la viață. Dar, precum s-a scris, cei ce-au făcut cele bune, spre învierea vieții, iar cei ce au lucrat cele rele, spre învierea judecății (Ioan 5, 29; Matei 25, 46).”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Şasea, Capitol unic, în Părinți și Scriitori Biseri­cești (2000), vol. 41, p. 707

„Toți se vor scula din morți, pentru că întregii firi i s-a dat harul învierii în Hristos Cel Unul, Care a surpat primul şi la început stăpânirea morții şi a sculat spre viață neîncetată rațiunea comună a umanității, refăcută întru ne­stricăciune, precum în Adam, ca în unul şi primul, aceasta fusese osândită la moarte şi stricăciune. Mare va fi atunci deosebirea dintre cei ce vor învia. Dar şi până atunci e mare deosebirea dintre ei. Căci cei ce s-au odihnit în credință în Hristos şi au luat arvuna Duhului în timpul vieții cu trupul vor primi harul atotdesăvârşit şi se vor schimba spre slavă, pe care o vor primi de la Dumnezeu. Iar cei ce n-au crezut în Fiul şi au disprețuit răsplata viitoare se vor osândi şi vor moşteni împreună cu ceilalți numai învierea, dar vor plăti pentru vina unei aşa de mari necre­dințe.”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)
ziarullumina.ro