Scopul Bisericii, mântuirea credincioşilor

in biserica   Misiunea Bisericii în lume este mântuirea celor care-L mărturi­sesc pe Iisus Hristos ca Domn şi Dumnezeu şi devin membri ai Bisericii prin Taina Sfântului Botez, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Ea este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor care răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire, la viață veş­nică. Aceştia formează Trupul lui Hristos, umanitatea răscumpărată şi renăscută prin Botez, în care Hristos S-a sălăşluit şi care, prin lucrarea Sfântului Duh, fiinţează, după chipul lui Dumnezeu, în comuniune de iubire.

În calitate de „Trup al lui Hristos”, Biserica este o instituţie vie, dinamică, activă într-un anumit cadru istoric, geografic, cultural. Biserica îşi păstrează identitatea, deşi unele elemente se schimbă de la o epocă la alta. Iar în calitatea sa de aşezământ sfânt este comuniunea şi comunitatea sacramen­tală a oamenilor cu Dumnezeu, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, plină de viaţă şi lucrare a Duhului Sfânt, spre sfinţirea şi mântuirea oamenilor.

Devenim membri ai Bisericii prin harul Sfintelor Taine, îndeosebi prin Sfântul Botez, Taina Mirungerii şi Sfânta Împărtăşanie. Prin Sfântul Botez devenim făpturi noi în Hristos şi mădulare ale Bisericii, murind şi înviind în chip tainic cu Hristos. Prin Taina Mirungerii, nou-botezatul pri­meşte mulţime de daruri pentru întărirea şi creşterea în viaţa cea nouă primită la Botez, iar prin Sfânta Împărtăşanie se realizează deplina încorporare a omului în Hristos şi unirea cu El începută în Taina Botezului şi întărită în Taina Mirungerii, potrivit cuvintelor Mântuitorului: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, întru Mine petrece şi Eu întru el” (Ioan 6, 56).

Numai prin toate aceste trei Taine, Botezul, Mirungerea şi Euharistia, omul se încor­porează deplin în Hristos, devenind mădular al Trupului Său, Biserica, şi obţine calitatea plenară de creştin.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro