Scrisoarea irenică la Sărbătoarea Învierii Domnului adresată Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori

Sanctitatea/Preafericirea Voastră,

Hristos a înviat!

Sfânta Sărbătoare a Învierii este temelia vieții creștine și pregustarea slavei și bucuriei Împărăției cerurilor. Prin urmare, Taina morții şi Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne descoperă tuturor biruința sfințeniei asupra păcatului, a iubirii asupra urii, a păcii asupra violenței, a dreptății asupra nedreptăţii.

În aceste vremuri dificile, marcate de crize morale, economice și sociale, precum și de conflicte militare devastatoare, ale căror consecințe tragice afectează viețile a multor creștini, suntem chemați de Domnul Iisus Hristos Cel înviat să aducem alinare, vindecare și nădejde tuturor celor aflați în suferințe și nevoi. Astfel, devenim, cu toții, mâinile iubirii milostive a Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel răstignit șînviat, arătând celor singuri, bolnavi și marginalizați iubirea Lui jertfelnică și sfințitoare pentru toți oamenii.

Ne rugăm lui Dumnezeu ca Sfintele Sărbători de Paşti să vă aducă sănătate şi mult ajutor în lucrarea pastorală și misionară pe care o desfăşuraţi.

Cu deosebită prețuire și frățească îmbrățișare în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Bucharest, Holy Easter 2024

Your Holiness/Your Beatitude,

Christ is Risen!

The Holy Feast of the Resurrection is the foundation of the Christian life and the foretaste of the glory and joy of the heavenly Kingdom. Therefore, the mystery of the death and Resurrection of our Lord Jesus Christ reveals to all of us the victory of holiness over sin, of love over hatred, of peace over violence, of justice over injustice.

In these difficult times, marked by moral, economic and social crises, as well as by devastating military conflicts, whose tragic consequences affect the lives of many Christians, we are called by Jesus Christ, the Risen Lord, to bring comfort, healing and hope to all those in suffering and need. Thus, we all become the hands of the merciful love of our Crucified and Risen Saviour Jesus Christ, showing to the lonely, the sick and the marginalized His sacrificial and sanctifying care for all people.

We pray God that the Holy Feast of the Resurrection may bring you good health and abundant help in the pastoral and missionary activity you carry out.

With high esteem and fraternal embrace in Christ,

† DANIEL

Patriarch of the Romanian Orthodox Church